Løftet: Guds evige pakt 2. Kvartal

Pakten Forord

I 1588 så en ung engelsk kvinne (hun var i åttende måned) ut over havet, og da hun så den spanske armadaen med 130 tungt bevæpnede skip som skulle innta øya, ble hun så skremt at hun fødte for tidlig.

Frykt ble et passende bilde på barnet hennes, Thomas Hobbes, som ble en av Europas største politiske teoretikere. Hobbes levde i en tid da England var rasert av borgerkrig og religiøs vold. Han skrev at uten en sterk sentralmakt levde mennesket i en tilstand av stadig frykt – frykt for ustabilitet, erobring, og mest av alt døden. Folk levde i det han kalte “alles krig mot alle,” og med mindre noe radikalt ble gjort, ville menneskelivet bare bli “ensomt, fattig, brutalt og kort.”

Hva var løsningen? Hobbes sa det fantes bare én: Folket må gi seg inn under én makt som vil redusere alles vilje til en enkelt vilje, og utøve full kontroll over dem. Denne makten, dette statsoverhodet – enten en enkelt mann eller en forsamling – ville ha absolutt makt over folket, men ville gjøre slutt på de fryktelige forholdene som fylte livet med frykt og uro. Folk fikk altså fred og sikkerhet i bytte for alle sine rettigheter. Denne overføringen av makt fra folket til overhodet, er det Hobbes kalte “pakten”.

Men paktstanken er eldre enn Hobbes. Gud inngikk en pakt med Israel for tusener av år siden. Mens mennesker tok initiativet til Hobbes’ pakt, var det himmelens og jordens skaper som tok initiativet til denne pakten. Hobbes’ pakt bygget på frykt, men Guds pakt bygger på kjærlighet, en kjærlighet til synderen som førte Gud til korset.

Vi elsker Gud på grunn av det Jesus har gjort for oss, og som i Hobbes-pakten, hvor undersåttene måtte overgi seg til herskeren, overgir vi også vårt syndige liv, vår frykt og våre forskrudde forestillinger om rett og galt. Vi gjør det ikke for å få noe igjen, men fordi vi allerede har fått det beste Gud kan gi – Jesus Kristus og frelsen i ham.

Hvordan fungerer det hele? Det er så enkelt som en byttehandel: Kristus tar våre synder og gir oss sin rettferdighet slik at vi i ham blir regnet som rettferdige, like rettferdige som Gud selv. Slik tilskrives vi ikke synd. Den behøver ikke å skille oss fra ham lenger. Mordere, ekteskapsbrytere, løgnere, tyver og til og med barnemishandlere kan stå som like rettferdige som Gud selv. Og denne gaven, denne tilregnede rettferdigheten, får de ved tro og tro alene. Derav uttrykket “rettferdiggjørelse ved tro.”

Men det er mer enn det. I Jesus kan mordere, ekteskapsbrytere, kjeltringer, løgnere, tyver og barnemishandlere få et forhold til Gud fordi Jesu blod ikke bare tilgir, men også renser, helbreder og gjenoppretter. I Kristus er vi født på ny, og med denne opplevelsen skriver Gud sin lov på hjertets kjøtt-tavler. Da gjør ikke mordere, ekteskapsbrytere, kjeltringer, løgnere, tyver og barnemishandlere det de pleide å gjøre. Denne indre loven former hele den troendes liv. Disse menneskene ønsker å utføre det Gud legger ned i dem, og dette ønsket møtes med løftet om Guds kraft. Dette er essensen av hva det vil si å leve i et paktsforhold med Gud.

Dette kvartalet ser vi på hva Guds pakt er, hva den tilbyr og hva den krever. Studiene er hentet fra mange kilder, men de bygger i stor grad på det avdøde Gerhard Hasel har skrevet. Hans innsikt i Ordet (der paktsløftene blir åpenbart) vil gi oppmuntring, håp og forståelse slik at vi kan lære noe Hobbes kanskje ikke lærte: “I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut” (1 Joh 4,18).

Gerhard F. Hasel underviste i GT og bibelsk teologi ved SDA Theological Seminary ved Andrews University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Promise – God’s Everlasting Covenant
Studieforfatter Gerhard F. Hasel
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim